ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM


  [Thông báo] Thư mời tham gia nghiên cứu

  Share
  avatar
  vinhphuc0104
  Mod
  Mod

  Tổng số bài gửi : 517
  Join date : 22/11/2009
  Age : 27
  Đến từ : Y Tê Công Công

  [Thông báo] Thư mời tham gia nghiên cứu

  Bài gửi by vinhphuc0104 on Wed Aug 18, 2010 1:35 pm

  TH? M?I THAM GIA NGHIÊN C?U


  Kính g?i: Sinh viên Khoa Y T? Công C?ng – ??i H?c Y D??c TPHCM


  M?t trong nh?ng y?u t? ???c coi tr?ng hàng ??u trong ??i h?c là vi?c khuy?n khích gi?ng viên và sinh viên tham gia nghiên c?u khoa h?c nh?m nâng cao ch?t l??ng c?a vi?c d?y và h?c. Th?c v?y, nghiên c?u khoa h?c ???c hình thành và phát tri?n trong quá trình ?ào t?o và ng??c l?i, nó c?ng có tác ??ng tích c?c, giúp nâng cao hi?u qu?, ch?t l??ng c?a công tác d?y-h?c.

  ?? tài nghiên c?u v?: “S?c kh?e tâm th?n và tình tr?ng kh?e m?nh ? h?c sinh t?i các tr??ng trung h?c c? s? và ph? thông trung h?c thành ph? H? Chí Minh” ?ang ???c th?c hi?n b?i Anh Thái Thanh Trúc và Ch? Kim Xuân Loan cho lu?n án t?t nghi?p ch??ng trình th?c s? Y T? Công C?ng – ??i h?c k? thu?t Queensland ?ã ???c ch?p thu?n th?c hi?n b?i h?i ??ng y ??c ??i h?c công ngh? k? thu?t Queensland và ??i h?c Y D??c TPHCM. ??ng th?i nghiên c?u c?ng thu?c d? án “Nâng cao n?ng l?c Y T? Công C?ng t?i Vi?t Nam”. M?c ?ích c?a nghiên c?u nh?m xác ??nh các y?u t? ?nh h??ng ??n s?c kh?e tâm th?n và tình tr?ng kh?e m?nh ? h?c sinh Vi?t Nam ? các tr??ng trung h?c c? s? và ph? thông c? s? t?i qu?n 1 thành ph? H? Chí Minh, ch? y?u t?p trung nghiên c?u v? áp l?c h?c t?p. V?i m?c ?ích nghiên c?u chúng tôi tin r?ng nghiên c?u s? góp ph?n tìm hi?u ki?n th?c v? s?c kh?e tâm th?n c?ng nh? l?i ích c?a nghiên c?u trong vi?c nâng cao s?c kh?e và m?c ?ích gi?ng d?y.

  Vì s? thành công c?a nghiên c?u, c?ng nh? góp ph?n nâng cao kinh nghi?m
  nghiên c?u th?c ti?n t?i c?ng ??ng c?a sinh viên, chúng tôi trân tr?ng kính m?i các anh ch? hi?n ?ang là sinh viên c?a khoa Y T? Công C?ng tham gia vào nghiên c?u th? nghi?m vào 20/08/2010.

  Thông tin v? vi?c ??ng ý tham gia nghiên c?u ho?c n?u có th?c m?c, xin vui lòng liên h?:

  PGS.TS Nguy?n ?? Nguyên – Ch? nhi?m b? môn D?ch t? - Ch? nhi?m d? án “Nâng cao n?ng l?c Y T? Công C?ng” – Giám sát viên cho nghiên c?u c?a hai nghiên c?u viên chính anh Thái Thanh Trúc và ch? Kim Xuân Loan


  Email: nguyen.nguyendo@gmail.com


  ?i?n tho?i: 0918 02 85 85


  CN. Thái Thanh Trúc – Gi?ng viên b? môn Th?ng kê – Nghiên c?u viên chính


  Email: thaithanhtruc@gmail.com


  ?T: 0908 381 266


  CN. Kim Xuân Loan – Gi?ng viên b? môn D?ch T? - Nghiên c?u viên chính


  Email: xuanloan_kim@yahoo.com ho?c xuan.kim@student.qut.edu.au


  ?T: 0909 793 116

  Trân tr?ng.


  Ngày 16 tháng 08 n?m 2010  CN Kim Xuân Loan PGS.TS Nguy?n ?? Nguyên  Sau một mất mát lớn, người ta thường nhìn cuộc sống một cách sáng suốt, chín chắn và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần
  avatar
  vinhphuc0104
  Mod
  Mod

  Tổng số bài gửi : 517
  Join date : 22/11/2009
  Age : 27
  Đến từ : Y Tê Công Công

  Re: [Thông báo] Thư mời tham gia nghiên cứu

  Bài gửi by vinhphuc0104 on Wed Aug 18, 2010 1:39 pm

  Bạn nào đang ở thành phố muốn tham gia thì đang ký cho P hen, qua forum hay điện thoại đều ok. Hạn chót đăng ký là hềt ngày thứ 5, 19 tháng 8 tới. Buổi nghiên cứu sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày thứ 6, 20 tháng 8. Thân.  Sau một mất mát lớn, người ta thường nhìn cuộc sống một cách sáng suốt, chín chắn và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần

   Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 6:07 am